Fiskalni pisae nekoliko raeunala

©to je, naravno, ureðaj koji se zove financijski pisaè i koja je zapravo primjena ove institucije? Poku¹ajmo razmisliti o tome i malo istra¾iti ovu temu.

Opæenito govoreæi, financijski pisaè je prije svega ureðaj koji bilje¾i prihode, koji su izvedeni iz maloprodaje. Ova se registracija, naravno, provodi u svrhu namire poreza. Radi se o tzv poreza na dohodak i PDV-a. Da bi se fiskalni pisaè konzumirao u timu u spomenute svrhe - takoðer iu ¹irokoj suradnji s pravnom slovom - mora se ovako homologirati.

Za razliku od fiskalne valute, financijski pisaè ne mo¾e funkcionirati potpuno neovisno. Za to je potrebna veza s raèunalom. Rad ovog stroja je registracija, a dodatno i ispis raèuna. Ovdje se takoðer nagla¹ava da fiskalni pisaè ulazi u tim tzv. Kompjutoriziranih prodajnih sustava. Za ovaj sluèaj mo¾emo spomenuti POS gotovinu. Takoðer treba voditi raèuna o tome da mo¾emo koristiti bilo koji - zapravo - raèunalni program koji mo¾e vje¹to kontrolirati pisaè pomoæu RS-232 ili USB suèelja za registriranje raèuna na fiskalnom pisaèu. Va¾no postoji i da programi s fiskalnim pisaèima ne moraju biti homologirani. U meðuvremenu, komunikacijski protokol je u potpunosti javan. Mo¾emo provjeriti njegovu popularnost na internetskim dijelovima proizvoðaèa pisaèa.

Podsjetimo se sada da je svaki prodavatelj - koja je dobit veæa od graniène vrijednosti definirane od strane NB-a Ministarstvo financija - du¾an pravilno registrirati maloprodaju i dovesti na posljednji fiskalni iznos ili fiskalni pisaè.

Nesumnjivo, fiskalni pisaè ispisuje specifiène fiskalne raèune za kupce. Ovo nije sve. Zato ¹to se na kontrolnoj roli ispisuje i kopira (tj. Potvrde. Prosljeðuju se za arhiviranje. Naravno, tiskani fiskalni raèun trebao bi biti - plus onda lako nakon prodaje - predan kupcu. S promjenom kopije napisane na kontrolnim valjcima treba odr¾avati jedan dobavljaè. To je razdoblje toèno pet godina. Istodobno, vrijedi imati jo¹ jednu èinjenicu: veæ nekoliko godina, stvarna je stvar èuvati kopiju tiskanog materijala na njegovom elektronièkom mjestu. Odmah nakon zavr¹etka svakog prodajnog dana, korisnik je du¾an nastupiti na blagajni. dnevni izvje¹taj - fiskalni.