Sredi nji usisivae foma

On se neæe skrivati da je lijeènièki rad jedna od najvidljivijih profesija. Svakog dana oni odreðuju zdravlje i odr¾avanje tisuæa gostiju i ne mogu si priu¹titi pogre¹ku, jer u proizvodima mo¾e biti fatalna.

Ba¹ kao ¹to su prije samo nekoliko godina lijeènici imali samo jedan zadatak: lijeèiti svoje pacijente, tako da sada u kontaktu s promjenama u glavi vi¹e nemaju obveze na glavi - imati blagajnu ili pobolj¹ati uslugu pacijentu. Kraj tih ¾eljeznica zapravo je velièanstven, jer je previ¹e ogranièiti sivu zonu i uvesti informatizaciju u medicinu, ¹to donosi mnoge pluseve. A posebno za lijeènike starije generacije, to su relativno stresne stvari koje èesto moraju uèiti od poèetka.

Blagajna za lijeènika na samom poèetku bila je veliki problem. Nikada prije nisu imali takvu kameru, a danas im je slu¾ba bila nu¾na. Lijeènici koji rade u privatnim uredima du¾ni su izvuæi iz fiskalnih blagajni, inaèe se mogu suoèiti s velikim kaznama. I starija gospoda ili ljudi koji stvaraju probleme sa slanjem SMS-a, svakako èesto na ulazu u ¾ivot s takvom kolièinom, izlo¾eni su ogromnom stresu pred pacijentom koji podnosi zahtjev. Za vjenèanje, va¾no je da se prijavite za kratke teèajeve koji vas pripremaju za usluge blagajne. Mala blagajna novitus nano je dobra za medicinsku industriju. Potreban je, mobilni i jednostavan za kori¹tenje.

Jo¹ jedna stvar je pacijentova usluga za pacijente. U sve veæem broju centara uvodi se softver, na koji lijeènici moraju unijeti cijeli razgovor s pacijentom, lijekove koji su mu napisani, a zatim su i dalje odgovorni za tiskanje recepata i otkaza. Za lijeènike poèetnike, to nije problem, jer su upoznati s raèunalima. Pogor¹ana situacija se spominje za starije generacije, koje se prije nisu mogle baviti raèunalom, i odjednom moraju podr¾ati pacijenta. Dodu¹e, zdravstveni centri pru¾aju nekoliko dana obuke u sada¹njem smjeru, ali za ¾ene koje nisu s raèunalima, mislim da bi ih trebalo biti premalo. Praksa èini struènjaka i nakon nekog vremena lijeènici se bave trenutnom "crnom magijom", ali u poèetku postoje zasigurno neugodne situacije.